O nás

Lesy augustiniánského opatství, s.r.o. hospodaří na 5183 ha převážně lesních pozemků, z toho cca 4190 ha v oblasti Valašska. Od 1. 1. 2019 spravují i 993 ha pozemků v oblasti středních Čech. Majetek propachtovaný od Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina se nachází na území obcí Halenkov, Nový Hrozenkov, Karolinka a Velké Karlovice, kde lemuje převážně jižní a severní hřebenové části těchto obcí. Majetek je zde rozdělen do pěti revírů, přičemž každý z revírů obhospodařuje jeden revírník. Majetek nacházející se v Čechách je propachtován od České provincie Řádu sv. Augustina je majetkově roztříštěn na území tří krajů, tj. Středočeský, Liberecký a Ústecký. Organizačně je zde vytvořen jeden samostatný revír Mělník. Provozovna společnosti sídlí v obci Nový Hrozenkov. Majetek je rozdělen do 6 revírů, přičemž každý z revírů obhospodařuje jeden revírník:

VRANČA

(údolí Břežitá, Velká a Malá Vranča, Kladňačka, Stanovnica)

revírník Tomáš Haničák

+420 734 686 683 | hanicak@lesyosa.cz

PLUSKOVEC

(údolí Tísňavy, Pluskovec a Pluskoveček)

revírník Josef Matocha

+420 731 138 987 | matocha@lesyosa.cz

LUŠOVÁ

(údolí Lušová a Babínek)

revírník Miroslav Václavík

+420 725 581 675 | vaclavik@lesyosa.cz

BRODSKÁ

(údolí Hrubá a Malá Brodská)

revírník Robin Zbranek, DiS.

+420 725 581 677 | zbranek@lesyosa.cz

RAŤKOV

(údolí Kobylská, Raťkov a Bzové)

revírník Pavel Planka

+420 724 523 801 | planka@lesyosa.cz

MĚLNÍK

(revír Mělník)

revírník Ing. Michal Šrenk

+420 724 525 019 | srenk@lesyosa.cz

Historie

Historie lesního majetku vlastněného Opatstvím Staré Brno Řádu sv. Augustina se datuje od 10. 10. 1935, kdy byla uzavřena kupní smlouva mezi majiteli velkostatku Vsetín a Augustiniánským klášterem sv. Tomáše na Starém Brně. Předmětem této kupní smlouvy byly pozemky a budovy ležící na území katastrálních území Halenkov, Nový Hrozenkov, Karolinka, Malé Karlovice a Velké Karlovice. Nově vzniklý Velkostatek Nový Hrozenkov měl sídlo správy v Novém Hrozenkově. Nicméně 13 let poté, byl majetek klášteru zabrán, a to na základě zákona č. 142/1947 o revizi I. pozemkové reformy (r. 1948). Správcem majetku se staly Československé statni lesy a od roku 1992 Lesy České republiky, s.p., které mají právo hospodařit na pozemcích v majetku státu. Na základě zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi došlo v letech 2014 a 2015 k navrácení majetku zpět do vlastnictví Opatství Staré Brno Řadu sv. Augustina.

Lesnictví

Naší základní činností je odborné hospodaření v lesích na principu trvale udržitelného rozvoje. Při zachování produkce dřevní hmoty se zvyšuje význam ostatních funkcí lesa. Mění se dřevinná skladba ve prospěch dřevin původních a zvyšuje se podíl přirozené obnovy lesa. Těžba dřeva a následný prodej této obnovitelné suroviny umožňuje financování lesnických činností, souvisejících s obnovou a pěstováním lesa, ale i jeho dalších funkcí. Celkový roční přírůst na lesních porostech je vyšší než prováděná těžba a zásoby dřevní hmoty se zvyšují.

Lesy v oblasti Valašska se nachází v přírodní lesní oblasti 41 – Hostýnsko-vsetínská vrchovina a Javorníky a 5. lesním vegetačním stupni (jedlo bukový), zastoupeny živným stanovištěm (trofické řady S, F, C, B, W, H). Druhová skladba je tvořena smrk 62 %, buk 27 %, jedle 6 % a ostatními dřevinami.

Lesy v oblasti Čech náleží do čtyř přírodních lesních oblastí, přičemž převládající část náleží do PLO 18 – Severočeská pískovcová plošina a Český Ráj, dále PLO 5 – České středohoří, PLO 8 – Křivoklátsko a Český kras a PLO 9 – Rakovnicko-kladenská pahorkatina. 75 % území zaujímá sílový hospodářský soubor  13 – Přirozená borová stanoviště, od toho se také odvíjí druhové zastoupení dřevin, kde převládá borovice – 59 %, dále pak  smrk 18 %, buk 9 %, bříza 4 %, modřín 4 %, dub 4 %, habr 2% a ostatními dřeviny.

Certifikát PEFC
Certifikát PEFC

Jsme držiteli „Osvědčení o účasti v certifikaci lesů“ č. 1086 a 1162.

Certifikace trvale udržitelného hospodaření v lesích je postup, při kterém nezávislý certifikační orgán posuzuje, zda obhospodařování lesů splňuje podmínky certifikace – kritéria trvale udržitelného hospodaření (TUH) definována certifikačním schématem.

Trvale udržitelné obhospodařování lesů znamená správu a užívání lesů a lesních pozemků takovým způsobem a v takovém rozsahu, který udržuje jejich biodiverzitu, produktivitu, schopnost obnovy, vitalitu a jejich potenciál plnit, nyní i v budoucnu, nejdůležitější ekologické, ekonomické a sociální funkce nejen na místní, ale i národní a globální úrovni a to bez negativního dopadu na ostatní ekosystémy.

DOTACE – Podpora zmírnění následků sucha v lesích

Zapojili jsme se do dotačního programu Zlínského kraje – Podpora zmírnění následků sucha v lesích – RP 17-18. V rámci uvedené dotace jsou očekávány následující dopady: zabránění šíření lýkožrouta, zkvalitnění odtoku vody a zadržení vody v důsledku úprav na cestní síti 3L, 4L.

 • Opatření 1: Podpora nákupu prostředků na hubení a monitoring lýkožrouta smrkového (Ips typographus L.), lýkožrouta severského (Ips duplicatus Sahlb.), lýkožrouta lesklého (Pityogenes chalcographus L.) a lýkožrouta menšího (Ips amitinus Eichh.).
 • Opatření 2: Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest a pozemků určených k plnění funkcí lesů (PUPFL)

Zapojili jsme se také do dotačního programu Zlínského kraje – Podpora zmírnění následků sucha v lesích – RP 17-19. V rámci uvedené dotace je očekáváno zkvalitnění odtoku vody a zadržení vody v důsledku úprav na cestní síti 3L.

 • Opatření: Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest. Díky této dotaci byly provedeny úpravy lesních cest třídy 3L na revírech Vranča a Pluskovec tím, že tyto přibližovací linky byly doplněny o příčného odvodnění se vsakem v trativodu a vznikem jedné protipožární nádržky.

V roce 2020 jsme se zapojili do dotačního programu Zlínského kraje – Podpora zmírnění následků sucha v lesích – RP 17-20.

 • Opatření 1: Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest a pozemků určených k plnění funkcí lesů (PUPFL). Díky této dotaci byly na revíru Pluskovec provedeny úpravy lesních cest třídy 3L tím, že přibližovací linky byly doplněny o příčné odvodnění se vsakem v trativodech.
 • Opatření 2: Vnášení stanovištně vhodných dřevin a zřizování oplocenek a oplůtků. – dotace byly využity k realizaci individuální ochrany třešně ptačí a jilmu horského
ZK
ZK

DOTACE – Obnova lesních luk v lesích augustiniánského opatství

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. HIavním cílem projektu je obnova (a na části přeměna) bezlesí v lesní části krajiny, která povede k obohacení krajiny o původní krajinné prvky a přispěje k obnově původní krajinné mozaiky CHKO Beskydy. Obnovené a nově vytvořené luční porosty přispějí také k pestrosti stanovišť pro rostliny i živočichy (především hmyz).

Celkové způsobilé výdaje: 1 375 487 Kč
Dotace EU: 1 169 164 Kč (85 %)
Příspěvek příjemce podpory: 206 323 Kč (15 %)

Datum zahájení realizace projektu: 8. 9. 2020
Datum ukončení realizace projektu: 31. 3. 2024

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Lesy augustiniánského opatství, s.r.o.

DOTACE – Podpora zmírnění následků sucha v lesích

V roce 2021 jsme se zapojili do dotačního programu Zlínského kraje – Podpora zmírnění následků sucha v lesích – RP 17-21.

 • Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest a pozemků určených k plnění funkcí lesů (PUPFL). Díky této dotaci byly na revírech Lušová a Brodská provedeny úpravy lesních cest třídy 3L tím, že přibližovací linky byly doplněny o příčné odvodnění se vsakem v trativodech.
ZK
ZK

DOTACE – Rekonstrukce, odbahnění a revitalizace rybníku U vrby

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí. Předmětem podpory je rekonstrukce a obnova stávajícího historického rybníku na toku Pšovka v PR Kokořínský důl. Realizací projektu dojde k zadržení a retenci vody v krajině a k posílení biodiverzity celého území.

Celkové způsobilé výdaje: 6 455 120 Kč
Dotace EU: 5 809 608 Kč (90 %)
Příspěvek ze zdrojů příjemce podpory: 645 512 Kč (10 %)

Datum zahájení realizace projektu: 2. 8. 2021
Datum ukončení realizace projektu: 31. 3. 2022

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Příjemce dotace: Lesy augustiniánského opatství, s.r.o.

DOTACE – Podpora zmírnění následků sucha v lesích

V roce 2022 jsme se zapojili do dotačního programu Zlínského kraje – Podpora zmírnění následků sucha v lesích – RP 17-22.

 • Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest a pozemků určených k plnění funkcí lesů (PUPFL). Díky této dotaci byly na revíru Lušová  provedeny úpravy lesních cest třídy 3L tím, že přibližovací linky byly doplněny o příčné odvodnění se vsakem v trativodech.
ZK

DOTACE – Pořízení zemědělské techniky

V roce 2022 jsme se zapojili do programového rámce Programu rozvoje venkova (PRV) v rámci Místního akčního spolku Valašsko – Horní Vsacko, z.s., pod r.č. 22/007/19210/672/138/002426. Předmětem dotace bylo pořízení zemědělské techniky, konkrétně se jedná o pořízení mulčovače. Výběrové řízení na dodání stroje vyhrála společnost PRODAG Zlín, s.r.o. s dodávkou mulčovače EURO L230.

ZK

DOTACE – Rekonstrukce LC Javorová II

Předmětem projektu byla rekonstrukce lesní cesty v celkové délce 1 295 m. Rekonstrukcí došlo ke zvýšení kategorie lesní cesty z 2L 4,0/20 na výslednou kategorii 1L 4,0/20. Šířka zpevněné plochy lesní cesty je 4,0m, šířka jízdního pruhu je 3,0m s oboustrannou krajnicí o šířce 0,5 m. Povrchem jízdního pruhu je vibrovaný štěrk VŠ z přírodního kameniva. Obnoveno bylo rovněž odvodnění komunikace. Projekt Rekonstrukce LC Javorová II je spolufinancován Evropskou unií. 4.3.2. Lesnická infrastruktura – Investice do budování a rekonstrukcí lesnické infrastruktury.

LC Javorová

DOTACE – Pořízení probírkové lanovky a vyvážečky

Projekt „Pořízení probírkové lanovky a probírkové vyvážečky“ je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je pořízení lesní lanovky a k tomu navazující probírkové vyvážečky. Tyto stroje budou nápomocny při výchovných těžbách v porostech mladších 40-ti let.

LC Javorová

Prodej dřeva

Naše společnost realizuje prodeje dřeva na základě uzavřených obchodních smluv. V případě Vašeho zájmu o dlouhodobou spolupráci na dodávkách dříví nebo i jednorázové dodávky Vámi požadovaného sortimentu nás neváhejte kontaktovat.

Prodej zvěřiny

Na základě objednávky zaslané na emailovou adresu vrazel@lesyosa.cz lze koupit zvěřinu, vždy celý kus v kůži, vyvržený bez hlavy a běhů. Lhůty pro dodání jsou různé s ohledem na sezónnost a množství ulovené zvěře. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

 • Srnčí do 7 kg včetně… 80,- Kč/kg
 • Srnčí 8 kg+… 130,- Kč/kg
 • Jelení… 80,- Kč/kg
 • Divočák… 60,- Kč/kg
Chráněná krajinná oblast Beskydy

OCHRANA PŘÍRODY – oblast Valašska

Z pohledu ochrany přírody se celá oblast nachází na území CHKO Beskydy, přičemž 725,19 ha leží v I. zóně CHKO, dále na se na celém území nachází evropsky významná lokalita Beskydy a na většině území Ptačí oblast Horní Vsacko.

Dále zde byly vyhlášeny čtyři maloplošné zvláště chráněné území – přírodní parky:

PP Skálí (19,9 ha) – předmět ochrany:
Geomorfologický útvar (balvanité sutě a výchozy magurského flyše) se smíšeným lesním porostem a zachování předpokladů pro uplatnění maximální šíře biologické různorodosti.

PP Vachalka (8,3 ha), PP Smradlavá (9,3 ha) a PP Brodská (3,9 ha) – předmět ochrany:
Dochovalá část přirozeného jedlobukového porostu pralesovitého charakteru ve Vsetínských vrších typického pro montánní stupeň západních Karpat s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů vázaných na proměnlivá stádia a formy dřevinného patra, podmíněných minimálně ovlivněnými přírodními procesy.

CHKO Kokořínsko – Máchův kraj a CHKO České středohoří

OCHRANA PŘÍRODY – oblast Čech

Převážná část území se nachází v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj (800 ha), přičemž v I. zóně – 13,62 ha a v II. zóně 17,86 ha., dále 9,88 ha území je situováno do II. zóny CHKO České středohoří.

Dále zde byly vyhlášen Přírodní park Džbán, jenž zaujímá 44,31 ha a na ploše 120 ha byla vyhlášena Přírodní rezervace Kokořínský důl.

Podpora místních tradic

Podporujeme spolky a tradiční akce v regionu.
Foto z akcí

Kontakt

Adresa

Lesy augustiniánského opatství, s.r.o.
Nový Hrozenkov 315
756 04

Fakturační údaje

IČ: 26264447
DIČ: CZ26264447

Pracovní doba

Po–Pá: 8–15h
So–Ne: zavřeno

lesní správce

Ing. Michal Vrážel

+420 724 523 793 | vrazel@lesyosa.cz

zástupce lesního správce

Ing. Jaromír Holčák

+420 724 523 804 | holcak@lesyosa.cz

účetní, administrativa

Renata Sucháčková

+420 731 138 988 | suchackova@lesyosa.cz

účetní

Ing. Miroslava Enderle

enderle@lesyosa.cz

technik lesní správy

Ing. Petr Dvořák

+420 732 954 600 | dvorak@lesyosa.cz

technický pracovník pro HIM

Roman Gabera

+420 730 579 998 | gabera@lesyosa.cz

INFO pro návštěvníky lesů

Dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně lesního zákona je v lese ZAKÁZÁNO jezdit a stát motorovými vozidly. Tato možnost je možná pouze se souhlasem společnosti Lesy augustiniánského opatství, s.r.o. Proto prosíme návštěvníky lesa, aby nezajížděli do míst označených zákazovou značkou.

Chráněná krajinná oblast Beskydy