O nás

Lesy augustiniánského opatství hospodaří na cca 4016 ha pozemků, z toho 3872 ha porostní půdy. Lesní majetek se nachází na území obcí Halenkov, Nový Hrozenkov, Karolinka a Velké Karlovice, kde lemuje převážně jižní a severní části těchto obcí. Tato společnost byla založena pro správu navráceného majetku ve vlastnictví Opatství Staré Brno Řadu svatého Augustina se sídlem lesní správy v Novém Hrozenkově. Majetek je rozdělen do pěti revírů, přičemž každý z revírů obhospodařuje jeden revírník:

Vranča
revírník Tomáš Haničák

+420 734 686 683 hanicak@lesyosa.cz

Pluskovec
revírník Ing. Daniel Černota

+420 731 138 987 cernota@lesyosa.cz

Lušová
revírník Miroslav Václavík

+420 725 581 675 vaclavik@lesyosa.cz

Brodská
revírník Robin Zbranek, DiS.

+420 725 581 677 zbranek@lesyosa.cz

Raťkov
revírník Zdeněk Graclík

+420 724 523 794 graclik@lesyosa.cz

Historie

Historie lesního majetku vlastněného Opatstvím Staré Brno Řádu sv. Augustina se datuje od 10. 10. 1935, kdy byla uzavřena kupní smlouva mezi majiteli velkostatku Vsetín a Augustiniánským klášterem sv. Tomáše na Starém Brně. Předmětem této kupní smlouvy byly pozemky a budovy ležící na území katastrálních území Halenkov, Nový Hrozenkov, Karolinka, Malé Karlovice a Velké Karlovice. Nově vzniklý Velkostatek Nový Hrozenkov měl sídlo správy v Novém Hrozenkově. Nicméně 13 let poté, byl majetek klášteru zabrán, a to na základě zákona č. 142/1947 o revizi I. pozemkové reformy (r. 1948). Správcem majetku se staly Československé statni lesy a od roku 1992 Lesy České republiky, s.p., které mají právo hospodařit na pozemcích v majetku státu. Na základě zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi došlo v letech 2014 a 2015 k navrácení majetku zpět do vlastnictví Opatství Staré Brno Řadu sv. Augustina.

Lesnictví

Naší základní činností je odborné hospodaření v lesích na principu trvale udržitelného rozvoje. Při zachování produkce dřevní hmoty se zvyšuje význam ostatních funkcí lesa. Mění se dřevinná skladba ve prospěch dřevin původních a zvyšuje se podíl přirozené obnovy lesa. Těžba dřeva a následný prodej této obnovitelné suroviny umožňuje financování lesnických činností, souvisejících s obnovou a pěstováním lesa, ale i jeho dalších funkcí. Celkový roční přírůst na lesních porostech je vyšší než prováděná těžba a zásoby dřevní hmoty se zvyšují.

Lesy se nachází v přírodní lesní oblasti 41 – Hostýnsko-vsetínská vrchovina a Javorníky a 5. lesním vegetačním stupni (jedlo bukový), zastoupeny živným stanovištěm (trofické řady S, F, C, B, W, H). Druhová skladba je tvořena SM 62 %, BK 27 %, JD 6 % a ostatními dřevinami.

Prodej dřeva

Naše společnost realizuje prodeje dřeva na základě uzavřených obchodních smluv. V případě Vašeho zájmu o dlouhodobou spolupráci na dodávkách dříví nebo i jednorázové dodávky Vámi požadovaného sortimentu nás neváhejte kontaktovat.
Chráněná krajinná oblast Beskydy

OCHRANA PŘÍRODY

Z pohledu ochrany přírody se celá oblast nachází na území CHKO Beskydy, přičemž 725,19 ha leží v I. zóně CHKO, dále na se na celém území nachází evropsky významná lokalita Beskydy a na většině území Ptačí oblast Horní Vsacko.

Dále zde byly vyhlášeny čtyři maloplošné zvláště chráněné území – přírodní parky:

PP Skálí (19,9 ha) – předmět ochrany:
Geomorfologický útvar (balvanité sutě a výchozy magurského flyše) se smíšeným lesním porostem a zachování předpokladů pro uplatnění maximální šíře biologické různorodosti.

PP Vachalka (8,3 ha), PP Smradlavá (9,3 ha) a PP Brodská (3,9 ha) – předmět ochrany:
Dochovalá část přirozeného jedlobukového porostu pralesovitého charakteru ve Vsetínských vrších typického pro montánní stupeň západních Karpat s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů vázaných na proměnlivá stádia a formy dřevinného patra, podmíněných minimálně ovlivněnými přírodními procesy.

Podpora místních tradic

Podporujeme spolky a tradiční akce v regionu.
Foto z akcí

Kontakt

Adresa

Lesy augustiniánského opatství, s.r.o.
Nový Hrozenkov 619
756 04

Fakturační údaje

IČ: 26264447
DIČ: CZ26264447

Pracovní doba

Po–Pá: 8–15h
So–Ne: zavřeno

lesní správce
Ing. Michal Vrážel

| +420 724 523 793 | vrazel@lesyosa.cz

zástupce lesního správce
Ing. Jaromír Holčák

| +420 724 523 804 | holcak@lesyosa.cz

účetní, administrativa
Ing. Ludmila Srbová

| +420 731 138 988 | srbova@lesyosa.cz

technik lesní správy
Ing. Petr Dvořák

| +420 732 954 600 | dvorak@lesyosa.cz

technický pracovník pro HIM
Roman Gabera

| +420 730 579 998 | gabera@lesyosa.cz

INFO pro návštěvníky lesů

Dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně lesního zákona je v lese ZAKÁZÁNO jezdit a stát motorovými vozidly. Tato možnost je možná pouze se souhlasem společnosti Lesy augustiniánského opatství, s.r.o. Proto prosíme návštěvníky lesa, aby nezajížděli do míst označených zákazovou značkou.

Chráněná krajinná oblast Beskydy